Blue Prism

Blue Prism是一家英国跨国软件公司,开创并制造企业机器人过程自动化软件,以消除低回报,高风险,手动数据输入和处理工作。